Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa cần quan tâm đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 24/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận, cho ý kiến về dự thảo đề cương giám sát việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Các thành viên UBTVQH cho rằng, giám sát việc thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa là nội dung rộng và được xã hội quan tâm, vì vậy việc giám sát cần xác định rõ mục tiêu, phạm vi, thời gian giám sát.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đoàn giám sát cần bám sát các nội dung của Nghị quyết 88 và nghị quyết 51 về đổi mới chương trình, không lan man. Mục tiêu giám sát cần chỉ rõ kết quả đã đạt được, các bất cập còn tồn tại, nguyên nhân và địa chỉ trách nhiệm. Tuy nhiên, đoàn giám sát không làm thay việc của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Bên cạnh đó, các đối tượng giám sát cũng cần đa dạng, có tính tiêu biểu đặc thù, dành sự quan tâm cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, việc triển khai bộ sách song ngữ cho học sinh dân tộc thiểu số vẫn chưa được hoàn thiện.

Thực hiện : Đỗ Minh Tùng Dương Đức Minh