Chuyển đổi số: Cùng nhau hành động vì sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng

Ngay sau phiên khai mạc, các đại biểu tham dự Hội nghị nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã bước vào phiên thảo luận chuyên đề đầu tiên với chủ đề về chuyển đổi số.

Phiên thảo luận này sẽ tập trung vào các vấn đề: hoàn thiện thể chế, chính sách trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nhằm tăng cường các cơ hội phát triển kinh tế bền vững, chia sẻ kinh nghiệm của nghị viện các nước trong công tác lập pháp, giám sát và vai trò của các nghị sỹ trẻ nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chia sẻ những tiến bộ đạt được trong việc số hóa các hoạt động của nghị viện vì sự phát triển bền vững.

Trong bối cảnh chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu khách quan diễn ra toàn diện mọi mặt đời sống, trên phạm vi toàn cầu, các đại biểu đã mang tới Hội nghị những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình xây dựng và thực thi các chính sách ở quốc gia mình, hành động nhằm nâng cao năng lực số cho thanh niên, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; cùng nhau hành động vì sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của mỗi quốc gia và toàn thế giới.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam