• 5,042 lượt xem
  • 20:35 27/04/2022
  • Kinh tế

Chuyển đổi số trong Hợp tác xã - Giải pháp tất yếu

Chuyển đổi số trong Hợp tác xã là một giải pháp tất yếu trong thời gian tới vì Hợp tác xã cũng là tổ chức kinh tế, cũng phải thực hiện quy luật kinh tế trong thị trường về giá trị, cạnh tranh. Đây là một trong những nhận định được đưa ra tại Hội thảo “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về phát triển hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới”.

Kinh tế tập thể, Hợp tác xã (HTX) đã thu hút 33% tổng số hộ gia đình ở địa bàn nông thôn tham gia, gần 60% HTX hoạt động có kết quả; đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế bền vững. Dù vậy, nhiều đại biểu nhận định, kinh tế tập thể, HTX, nhất là các HTX nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. 

Trong bối cảnh mới, chuyển đổi số trong HTX được coi là một giải pháp tất yếu. Việc chuyển đổi số sẽ góp phần gia tăng giá trị sản xuất, tiếp cận nhanh với thị trường và gắn với chuỗi giá trị. Liên minh HTX Việt Nam đang thực hiện đề án Chính phủ giao về hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số HTX, làm sao tất cả tư vấn về pháp lý, thương mại đầu tư, tín dụng… được kết nối trực tiếp với HTX.

Ông NGUYỄN NGỌC BẢO - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam: “Để làm được việc này cần 3 điều kiện.Thứ nhất, mô hình HTX quản trị theo Luật và quy mô đủ lớn thì mới đủ chi phí để làm. Thứ hai là cơ sở hạ tầng thông tin về vùng sâu, vùng xa vì các HTX phần lớn nằm ở nông thôn. Thứ ba là nguồn nhân lực trong HTX, quản trị sản xuất, cả nhân lực HTX thành viên có kinh nghiệm sử dụng kỹ năng và có nhu cầu.”

Về thể chế chính sách, thời điểm hiện tại, một số quy định chồng chéo, chưa thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác. Trong bối cảnh của hội nhập toàn cầu, những biến động của kinh tế-chính trị trên thế giới, cách mạng công nghiệp 4.0 và biến đổi khí hậu, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh mang tầm chiến lược vĩ mô để phát triển bền vững kinh tế tập thể, HTX.

Bà NGUYỄN THỊ LAN - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ĐBQH thành phố Hà Nội: “Chúng tôi nghĩ rằng Luật HTX cần thực hiện đúng nghĩa HTX. Hiện qua các hội thảo, đặc biệt là hội thảo hôm nay rất nhiều các chuyên gia, nhà khoa học chỉ ra rằng còn có nhìn nhận chưa đúng hẳn về HTX. Chúng ta học tập các mô hình các nước để nhìn nhận đúng đắn về HTX để có giải pháp, chỉ đạo đường hướng thích ứng hơn và để thay đổi một số quy định về khuôn khổ pháp lý.”

Bên cạnh đó, công tác đào tạo nguồn nhân lực cho HTX rất quan trọng. Đào tạo nhân lực tốt sẽ thúc đẩy quản trị, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong hoạt động của HTX. Các ý kiến về lý luận, thực tiễn về sự vận hành, phát triển hợp tác xã nói chung và hợp tác xã nông nghiệp nói riêng sẽ góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII.

Thực hiện : Hà Lan Đức Minh