Chuyển đổi số truyền thông - Vì một ASEAN tự cường và thích ứng

Sau bốn ngày diễn ra từ 20 đến 23/9 tại Đà Nẵng, Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thông tin ASEAN lần thứ 16 và Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN+3 lần thứ 7 đã kết thúc tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số lĩnh vực truyền thông, định vị vai trò của ngành thông tin trong giai đoạn mới là từ “thông tin” tới “tri thức” nhằm hướng tới một ASEAN tự cường và thích ứng.

Với sáng kiến của Việt Nam, lần đầu tiên các nước ASEAN tập trung thảo luận về chuyển đổi số trong truyền thông, chia sẻ những định hướng chuyển đổi số mạnh mẽ trong thời gian qua. Như Thái Lan với bộ tiêu chuẩn về truyền thông trực tuyến.

Hội nghị AMRI 16 cũng đặc biệt quan tâm đến ứng phó, xử lý tin giả, từ đó thông qua kế hoạch hành động của Nhóm Đặc trách ASEAN về tin giả. Đây là nỗ lực nhằm giải quyết sự gia tăng của các mối đe dọa bao gồm tin giả, thông tin sai lệch, ngôn từ kích động thù địch, quan điểm và chủ nghĩa cực đoan, vì “một ASEAN chung tiếng nói” như khẳng định của Phó tổng thư ký ASEAN trong ngày khai mạc.

Để chống tin giả, Việt Nam đề xuất có phương án cân bằng, dẫn dắt bằng thông tin chính thức, chính thống của báo chí,  của chính phủ. Việt Nam cũng sử dụng hiệu quả thông tin cơ sở như loa, đài, phát thanh địa phương để tiếp cận người dân. Đặc biệt đề xuất ASEAN có quy định chung kiểm soát tốt công nghệ mới về chuyển đổi số.

Hội nghị cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó nổi bật là Tuyên bố Tầm nhìn AMRI “ASEAN 2035: Hướng tới một Ngành Thông tin và Truyền thông có tính Chuyển đổi, Thích ứng, và Tự cường” và Tuyên bố Đà Nẵng về "Truyền thông: Từ Thông tin đến Tri thức vì một ASEAN Tự cường và Thích ứng. 

Nguyễn Hùng -

Anh Khoa