Có cơ chế hỗ trợ phù hợp để phát triển công nghiệp dược trong nước

Thảo luận tại tổ, các đại biểu nhấn mạnh phát triển ngành công nghiệp dược vừa nhằm chăm sóc sức khoẻ người dân vừa là phát triển kinh tế với thị trường tiềm năng 100 triệu dân của nước ta. Thực tiễn của các dịch bệnh cho thấy cần thiết những chính sách ưu đãi phát triển ngành này trong đó yếu tố con người là then chốt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Diệu Huyền