Có nên lấy phiếu tín nhiệm với Chủ tịch UBND quận ở TPHCM và Đà Nẵng?

Về việc sửa đổi các quy định về lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tại thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra nhất trí với quy định không lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận ở Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh vì không phải do HĐND bầu mà là do Chủ tịch UBND cấp trên bổ nhiệm.

Mặc dù không được lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND theo quy định của Nghị quyết này nhưng Chủ tịch UBND quận tại thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ được lấy phiếu tín nhiệm như đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo cấp ủy địa phương theo Quy định số 96-QĐ/TW.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận tại thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh là quy định mang tính chất đặc thù đối với một số địa phương đang thực hiện hoặc thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ này sẽ tạo thêm kênh giám sát, tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cấp chính quyền địa phương đúng theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương. Do đó, ý kiến này đề nghị vẫn nên thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận tại thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức mô hình chính quyền đô thị (có sửa đổi các nội dung về hệ quả của lấy phiếu tín nhiệm cho phù hợp với Quy định số 96-QĐ/TW) để có cơ sở sơ kết, tổng kết thực tiễn, tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực tại các địa phương thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Đức Minh