Còn có ý kiến khác nhau về thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp ngoài nhà nước

Thảo luận về Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, chiều 22/10, các ý kiến đại biểu cho rằng dự thảo luật lần này về cơ bản đã chỉnh sửa, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các vị đại biểu Quốc hội tại các phiên thảo luận tổ, thảo luận hội trường tại kỳ họp thứ 3. Nhiều quy định đã được chỉnh lý, bổ sung để đảm bảo tính đầy đủ, toàn diện, khả thi, đảm bảo sự dân chủ thực chất ở cơ sở.

Liên quan đến việc mở rộng phạm vi điều chỉnh, một số ý kiến tán thành với việc mở rộng phạm vi của dự thảo luật và cho rằng cần có một chương riêng điều chỉnh việc thực hiện dân chủ ở tổ chức có sử dụng lao động và đề nghị cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy định tại Chương này để bảo đảm đầy đủ, khả thi. Một số ý kiến đề nghị Luật này chỉ quy định về thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước, còn ở các loại hình doanh nghiệp khác thì dẫn chiếu đến pháp luật về lao động.