Công bố lệnh của Chủ tịch Nước về 5 luật vừa được Quốc hội thông qua

Sáng 5/7, Văn phòng Chủ tịch Nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 5 luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15 gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua - khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước Phạm Thanh Hà đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3. Đại diện các bộ, ngành đã thông tin về những điểm đáng chú ý của các dự án luật. Theo đó, Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 là cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc để Cảnh sát cơ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2023.

Đối với, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, luật có các điểm mới là: Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong công tác thi đua, khen thưởng. Luật thể hiện rõ nguyên tắc thành tích đến đâu, khen đến đó và đề cao tính kịp thời của hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được để khắc phục tình trạng khen thưởng "tích lũy thành tích, cộng dồn thành tích"... Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2024.

Luật Điện ảnh năm 2022 nhằm xây dựng nền điện ảnh Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong tổng thể phát triển của văn hóa - xã hội, đảm bảo tính minh bạch, tính khả thi cao và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2023.

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 nhằm nâng cao yêu cầu quản lý nhà nước, trong đó đáng chú ý bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính trong quản lý, giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Đặc biệt, phân loại rõ các loại hợp đồng bảo hiểm tương ứng với các loại hình bảo hiểm; quy định rõ đối tượng được bảo hiểm, quyền lợi được bảo hiểm đối với từng loại hợp đồng bảo hiểm, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia hợp đồng bảo hiểm trong việc cung cấp thông tin.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ  tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn trong đó đáng chú ý là đảm bảo quy định rõ về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan. Tăng cường hiệu quả hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ. Nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Bảo đảm thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế. Luật có hiệu lực từ ngày 1.1.2023.

Khánh Hoàng