Công dân khiếu nại vượt cấp có chiều hướng gia tăng

Tiếp tục chương trình giám sát về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021”, chiều 5/4, Đoàn giám sát chuyên đề của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Về phía cơ quan chịu sự giám sát có Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí.

Theo báo cáo, hiện tượng công dân khiếu nại vượt cấp đang có chiều hướng gia tăng, gửi đơn đến nhiều cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương. Đặc biệt, xuất hiện 1 số nội dung khiếu nại tố cáo mới như: Khiếu nại thông báo không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tố cáo khi đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm không được chấp nhận. Mặc dù vụ việc đã được các cơ quan giải quyết hết thầm quyền, đúng pháp luật, nhưng công dân không đồng ý, vẫn tiếp tục yêu cầu giải quyết lại.

Đến nay chưa có cơ chế để kết thúc việc giải quyết này. Trong khi đó, 1 số quy định về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng còn bất cập như: quy định về giá đất đền bù chưa thống nhất trong cùng địa phương, chênh lệch mức đền bù giữa khi thu hồi đất và sau khi giao cho chủ đầu tư xây dựng các dự án, dẫn đến người dân bức xúc, phát sinh khiếu nại tố cáo.

Trong kỳ báo cáo, tổng số lượt tiếp công dân của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp là hơn 126.000 lượt, trong đó số đoàn đông người là 58, vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp kèo dài là 28. Về cơ bản, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đều thực hiện tiếp công dân định kỳ ít nhất 1 ngày trong 1 tháng. 

Theo Tổ công tác của Đoàn giám sát, về cơ bản, báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã bám sát nội dung yêu cầu trong đề cương của Đoàn giám sát. Tuy nhiên, công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành về công tác tiếp công dân kiểm sát và giải quyết khiếu nại tố cáo có lúc còn chưa kịp thời. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, còn xảy ra tình trạng quá thời hạn. Chất lượng giải quyết khiếu nại của 1 số viện kiểm sát nhân dân cấp huyện còn chưa đảm bảo. Có trường hợp áp dụng, trích dẫn điều luật chưa chính xác, thiếu căn cứ, viện kiểm sát cấp trên phải hủy 1 số quyết định giải quyết khiếu nại để yêu cầu giải quyết lại./.

Thực hiện : Khắc Phục Dương Dung Quang Sỹ