COP 26 |Số 57|: Quản lý chất thải nhựa - Giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế

Ô nhiễm nhựa thực sự là vấn đề đáng báo động, đã, đang và sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Nhận thức được vai trò trong giải quyết cuộc khủng hoảng chất thải nhựa, Việt Nam đã cam kết hành động mạnh mẽ thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa và đưa ra 3 mục tiêu quản lý chất thải nhựa là: giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế.

Nhưng phải thừa nhận rằng, cuộc chiến chống rác thải nhựa vẫn là cuộc chiến cam go và việc thực hiện vẫn còn chưa hiệu quả.

Vậy nguyên nhân của vấn đề này là do đâu và cần phải làm gì để tháo gỡ? 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hiền Trang – Kim Thanh – Kim Thoa