COP 26 |Số 55|: Xây dựng tín chỉ carbon rừng bền vững để giảm phát thải hiệu quả

Để giảm phát thải hiệu quả, từ lâu nhiều nước trên thế giới đã xây dựng và vận hành thị trường carbon. Khi thị trường này vận hành, ngành lâm nghiệp có hai cơ hội: Một là tín chỉ carbon rừng được hình thành từ việc chống mất rừng sẽ đóng góp vào giảm phát thải quốc gia; Hai là tín chỉ carbon được cây cối trong rừng hấp thụ lại.

Việt Nam cũng đang hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải ròng về bằng “0” vào giữa thế kỷ, và Việt Nam cũng là một quốc gia có tiềm năng về rừng. Vậy chúng ta đã và đang tận dụng thế mạnh này của mình ra sao? Đây sẽ là nội dung chúng tôi muốn đề cập tới trong chương trình COP26 ngày hôm nay.

Có thể thấy, tiềm năng thị trường và nhu cầu thương mại carbon rừng khá lớn. Để thúc đẩy thị trường carbon rừng cả ở phạm vi trong nước và quốc tế, bắt buộc và tự nguyện, Việt Nam cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm tận dụng các cơ hội, góp phần đạt được mục tiêu Thỏa Thuận Paris cũng như giúp Việt Nam tiếp cận với nguồn tài chính quốc tế. 

Cùng bàn luận vấn đề này cùng vị khách mời: Ông Trần Công Hùng, cán bộ Ban Quản lý các Dự án Lâm Nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Hiền Trang