• 1502 lượt xem
  • 20:38 09/09/2023
  • Kinh tế

COP26: Phát triển kinh tế dưới tán rừng theo hướng bền vững

Với gần 14 triệu ha diện tích rừng trên toàn quốc tính đến năm 2022, lâm nghiệp đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia. Bên cạnh quyết định đóng cửa rừng, không khai thác gỗ rừng tự nhiên đến năm 2030, Chính phủ cũng có nhiều chính sách để bảo vệ rừng và thúc đẩy phát triển kinh tế rừng.

Thay vì chỉ tìm cách khai thác tận diệt nguồn tài nguyên từ rừng, thì nay nhiều người dân vùng đệm rừng đặc dụng, khu bảo tồn, vườn quốc gia đã tìm đến những nguồn sinh kế bền vững đi cùng với phát triển, bảo vệ đa dạng sinh học của rừng. Tuy nhiên, đẩy mạnh phát triển kinh tế dưới tán rừng song vẫn đảm bảo hài hòa với bảo vệ phát triển rừng như thế nào cũng còn là vấn đề cần quan tâm. Đây sẽ là nội dung chính của chương trình COP26 ngày hôm nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Kim Thanh -

Kim Thoa -

Hiền Trang