COP26 |Số 37|: Nông nghiệp tuần hoàn: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam

Nông nghiệp tuần hoàn là chìa khóa, là động lực tiến tới nền nông nghiệp xanh, chi phí thấp, gia tăng chuỗi giá trị, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen canh tác lạc hậu, hạn chế sử dụng tài nguyên, giảm phát thải nhà kính, giảm ô nhiễm môi trường.

Nhưng hiện nay việc áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như: nhận thức của các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và nông dân về nông nghiệp tuần hoàn chưa đầy đủ, chưa tạo động lực phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Năng lực tái chế, tái sử dụng phụ, phế phẩm nông nghiệp còn hạn chế và chưa có hành lang pháp lý, thiếu hướng dẫn và tiêu chuẩn hóa cho triển khai kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Việt Nam có thể học hỏi gì về kinh nghiệm quốc tế trong phát triển nông nghiệp tuần hoàn để vượt qua các rào cản và khắc phục những khó khăn này. Đây sẽ là chủ đề chính của chương trình COP26 ngày hôm nay!

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hiền Trang