Đà Nẵng: Đảm bảo quyền giám sát của cử tri trong thí điểm chính quyền đô thị

Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện phân cấp, phân quyền đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, hướng đến phục vụ nhân dân trong triển khai thí điểm chính quyền đô thị, đặc biệt là vai trò giám sát của cử tri với chính quyền cơ sở. Đây là vấn đề được tập trung thảo luận tại buổi giám sát của HĐND TP Đà Nẵng tại quận Hải Châu về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 119 của Quốc hội.

Theo lãnh đạo quận Hải Châu, việc thí điểm bỏ HĐND cấp quận và phường vẫn đảm bảo được quyền giám sát của cử tri thông qua các trang tin điện tử hoặc mạng xã hội. 

Đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản, quận Hải Châu kiến nghị thành phố Đà Nẵng ủy quyền cho các quận quyết định chủ trương đầu tư và quản lý điều hành đối với các dự án dưới 15 tỷ đồng. 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đề nghị quận Hải Châu tiếp tục tập trung xử lý kiến nghị của cử tri, phát huy dân chủ, xây dựng và vận hành bộ máy hành chính, phải hướng đến mục tiêu vì nhân dân phục vụ. Tính chất của mô hình chính quyền đô thị yêu cầu cần phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức thì mới góp phần cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, mang lại thuận lợi tốt nhất cho người dân. Trong quá trình triển khai, đối với các bất cập phát sinh, nhất là về tài chính, cấp thành phố sẽ tiếp thu và đề xuất với Bộ Nội vụ để khắc phục.

Thực hiện : Nguyễn Hùng Việt Hà