Đại biểu đề nghị UBTVQH khen thưởng cho đại biểu Quốc hội chuyên trách

Việc khen thưởng cho các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trong thời gian qua còn gặp nhiều vướng mắc do không phân biệt được cơ quan nào sẽ thực hiện khen thưởng cho lực lượng này. Do đó, một số đại biểu đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ là cơ quan thực hiện bởi Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới có thể theo dõi đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thực hiện nhiệm vụ như thế nào.

Cho ý kiến về thẩm quyền đề nghị khen thưởng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương do địa phương khen thưởng và đề nghị khen thưởng theo phân cấp về thẩm quyền quản lý đối với cán bộ địa phương, quy định tại khoản 3 Điều 83 dự thảo Luật, đại biểu Dương Văn Phước (Đoàn Quảng Nam) cho rằng quy định này không khả thi. 

Ông DƯƠNG VĂN PHƯỚC - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam: “Nếu quy định thẩm quyền đề nghị khen thưởng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương do địa phương thì lãnh đạo địa phương lại không nắm được hoạt động của các đại biểu chuyên trách. Quy định này cũng chưa rõ về chủ thể trình xét khen thưởng. Vì vậy,  đề nghị cân nhắc kỹ vấn đề này và giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội khen thưởng đại biểu Quốc hội chuyên trách địa phương.”

Bà  NGUYỄN THỊ THU HÀ - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh: Đối với đại biểu chuyên trách (ĐBCT) thì phải xét khen thưởng hằng năm, bởi vì đây là công việc chính của họ, (như vậy) mới đảm bảo được theo dõi thành tích liên tục, đồng thời thống nhất với các đối tượng khác. Cá nhân tôi thấy thực tiễn ở tại địa phương, tôi cho rằng trước tiên việc xem xét thi đua, khen thưởng đó là trách nhiệm của mỗi đại biểu Quốc hội chuyên trách, ĐBCT cần bám sát quy chế thi đua, khen thưởng để đảm bảo hồ sơ, tiến độ kịp thời, hội đồng thi đua, khen thưởng của cấp tỉnh thường không hạn chế hay so sánh, đặt tỷ lệ đối với đại biểu Quốc hội khi xét khen thưởng, miễn là đại biểu Quốc hội chuyên trách phải đảm bảo được tiêu chuẩn khen thưởng."

Liên quan đến quy định đối tượng khen thưởng là đại biểu dân cử gồm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách, đại biểu cho rằng dự thảo Luật vẫn còn chung chung. 

Ông  ĐÀO CHÍ NGHĨA - Đại biểu Quốc hội Thành phố  Cần Thơ: Hầu như các địa phương thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với đối tượng này vẫn còn lúng túng trong lập hồ sơ và đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Do đó, tôi kiến nghị tiếp tục quan tâm hoàn thiện và cụ thể các quy định về thi đua, khen thưởng cho đối tượng này để đảm bảo việc thực hiện được hiệu quả và khả thi”.

Khó khăn hiện nay chủ yếu vẫn là do văn bản quy định chi tiết chưa có hướng dẫn cụ thể dẫn tới việc tổ chức khen thưởng cho lực lượng này chưa được quan tâm đúng mức.
 

Thực hiện : Diệu Huyền Như Thảo