Đại biểu Hoàng Minh Hiếu: 100 người dân chỉ có 5 người biết đến Cổng dịch vụ công trực tuyến

Cho ý kiến về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024, đại biểu Hoàng Minh Hiếu - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đề nghị bổ sung thêm chuyên đề giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến việc xây dựng các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu trong các luật, nghị quyết của Quốc hội.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu tán thành việc giám sát về chính sách pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập, chuyên đề giám sát việc thực hiện các nghị quyết về chính sách phục hồi kinh tế và một số dự án, công trình quan trọng quốc gia. Tuy nhiên, đối với chuyên đề giám sát về thị trường bất động sản và nhà ở xã hội và chuyên đề giám sát trật tự, an toàn giao thông, đại biểu cho rằng cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động giám sát hoạt động lập pháp.

Bên cạnh hai chuyên đề lựa chọn, đại biểu tỉnh Nghệ An đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm chuyên đề giám sát về việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến việc xây dựng các hệ thống thông tin cho sở dữ liệu trong các luật, nghị quyết của Quốc hội từ khi ban hành Hiến pháp năm 2013 đến nay.

Thực hiện : Thúy Hiền