Cần giải pháp ứng dụng hiệu quả thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Lê Minh Nam đề xuất Quốc hội, Chính phủ cần có các giải pháp ứng dụng hiệu quả thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để phát triển đất nước.

Đại biểu cho biết, tại Kỳ họp này, Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) sắp được Quốc hội thông qua sẽ tạo hành lang pháp lý cho quá trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển các sản phẩm, dịch vụ của mô hình kinh tế số. 

Theo đại biểu, trước sự phát triển nhảy vọt của công nghệ, chúng ta cần đánh giá đúng thực trạng, chủ động xây dựng kịch bản khai thác những giá trị tích cực, lựa chọn các giải pháp ứng phó để không tụt hậu, đồng thời đề ra các giái pháp nhằm chống chọi với các tác động tiêu cực, mặt trái của sự phát triển công nghệ.

Đại biểu nhấn mạnh, cần xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật để tạo hành lang pháp lý cho việc tổ chức thực hiện, kiến tạo, thúc đẩy ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0. Theo đó, trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng điểm mạnh, điểm yếu, thách thức, khả năng hấp thụ công nghệ, để lựa chọn những lĩnh vực có năng lực, thế mạnh để phát huy và đầu tư có trọng điểm, đảm bảo hiệu quả.