Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn Đồng Tháp: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở: Không áp dụng cho doanh nghiệp tư nhân

Phát biểu góp ý về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở sáng 14/6, đại biểu Phạm Văn Hoà đoàn ĐBQH Đồng Tháp cho rằng phạm vi điều chỉnh của luật này không nên bao gồm các doanh nghiệp tư nhân do "doanh nghiệp tư nhân không giống doanh nghiệp Nhà nước".

Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Phạm Văn Hoà cho biết, dân chủ là phương thức để nhân dân phát huy quyền làm chủ, để thể hiện ý chí, quyền làm chủ thể của nhân dân. Thực hiện quy chế dân chủ trong thời gian qua đã góp phần xây dựng môi trường lành mạnh, cởi mở, vai trò của người dân, người lao động đã phát huy tối đa trên tất cả các lĩnh vực về dân bàn, dân biết, dân làm, dân kiểm tra góp phần phát triển kinh tế xã hội, nhất là an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm công vụ, đạo đức, phong cách, lề lối làm việc của người lao động. Tuy nhiên, việc thực hiện dân chủ còn nhiều bất cập trong nội dung, hình thức, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng chưa thống nhất, mỗi nơi thực hiện khác nhau, thiếu chế tài xử lý tùy trường hợp cụ thể, vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận, đoàn thể cũng như của người dân chưa rõ, ít được lắng nghe. Cho nên việc xây dựng Luật Dân chủ cơ sở là hết sức cần thiết.

Về tên gọi, đại biểu thống nhất gọi là Luật Dân chủ ở cơ sở, mở rộng phạm vi điều chỉnh với chỉ hai loại hình chính thức là cơ quan đơn vị và doanh nghiệp. Đại biểu bày tỏ thống nhất với ý kiến không bao gồm doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và các tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Bởi, mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động theo hợp đồng sẽ chi phối các luật có liên quan như Luật dân sự, Luật lao động, Luật doanh nghiệp,… không thể bị chế tài của luật này được. Doanh nghiệp tư nhân không giống doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện đúng quy định của pháp luật, nếu sai phạm sẽ bị xử lý theo luật. Do đó, đại biểu đề nghị không thuộc phạm vi điều chỉnh như trong dự thảo Luật, nếu quy định sẽ chồng chéo, trùng lắp và gây khó khăn cho hoạt động doanh nghiệp. Nếu áp dụng mà chủ doanh nghiệp không thực hiện cũng sẽ không giải quyết hoặc không bắt buộc được, khó chế tài tương tự như hợp tác xã vì hợp tác xã có luật quy định của hợp tác xã.

Theo đại biểu, thời gian qua, các địa phương cả nước tổ chức vận động với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội cho người dân thôn, xóm, bản, làng, đặc biệt là tình làng, nghĩa xóm càng khăng khít, hỗ trợ để giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên, cũng đã xảy ra nhiều bất cập như tự nguyện nên từ cử chỉ, việc làm của mỗi hộ, mỗi cá nhân chưa có sự thống nhất chung nên dẫn đến việc người lao động không làm, thậm chí có người tuyệt đối không thực hiện. Vì đây là sự tự nguyện nên cần quy định dân tham gia quyết định những vấn đề về thôn, xóm, bản, làng. Những trường hợp người dân không đồng tình tham gia hưởng ứng thì giải quyết ra sao, cũng cần định tính, định lượng cho rõ ràng để dễ dàng thực hiện.