Đại biểu Vũ Tiến Lộc: Tăng cường phân cấp để nâng cao tính tự chủ về hiệu quả của khu vực doanh nghiệp Nhà nước

Phát biểu tại Hội trường trong phiên thảo luận về Luật Dầu khí sửa đổi, đại biểu Vũ Tiến Lộc, đoàn ĐBQH Hà Nội, cho rằng cần tăng cường phân cấp, đảm bảo tính tự chủ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia để nâng cao tính tự chủ về hiệu quả khu vực doanh nghiệp Nhà nước.

Đại biểu Vũ Tiến Lộc: "Trong lịch sử, nước ta đã có Tổng cục Dầu khí đảm nhiệm đồng thời cả hai nhiệm vụ là quản lý nhà nước và đầu tư phát triển thúc đẩy phát triển ngành dầu khí. Nếu bây giờ chúng ta trao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam một số chức năng quản lý Nhà nước nhưng chỉ trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật để hoạt động hiệu quả hơn là một chủ trương thích hợp. Ngoài ra, việc tăng cường phân cấp, đảm bảo tính tự chủ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia cũng là một vấn đề rất quan trọng để nâng cao tính tự chủ về hiệu quả khu vực doanh nghiệp Nhà nước.

Hiện nay, việc quản lý doanh nghiệp Nhà nước ta đang có vấn đề. Đó là chúng ta đang có bộ chuyên ngành quản lý, Ủy ban Quản lý vốn tài sản Nhà nước. Tuy nhiên, phải nói rằng, mô hình quản trị doanh nghiệp Nhà nước còn hạn chế nên để đảm bảo hiệu quả cho khu vực này thì cần đến những cải cách. Vì thế, những biện pháp định áp dụng với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia là sẽ là những thí điểm để có thể mở rộng ra trong các lĩnh vực khác của khu vực doanh nghiệp Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực này".

Thực hiện : TTS