Đắk Lắk: Kéo dài giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 sang năm 2022

Ngày 01/04, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 sang năm 2022.

Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Đắk Lắk đã thông qua 9 nghị quyết liên quan đến nhiều vấn đề quan trọng, như: phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch năm 2022; Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương; Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh…. 

Liên quan đến vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, trong năm 2021, tổng nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương đã giao chi tiết cho dự án là hơn 2.436 tỷ đồng, đã giải ngân đạt 80,3%, số vốn chưa giải ngân là hơn 476 tỷ đồng. Theo đó, Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Đắk Lắk quyết nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương với số vốn hơn 476 tỷ đồng. Cụ thể, nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh với số vốn hơn 377 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư công ngân sách huyện, xã thực hiện là hơn 99 tỷ đồng.

Nguyễn Minh