Đảm bảo đủ người làm việc ở lĩnh vực giáo dục, y tế

Làm việc với các Bộ ngành về việc “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023”, các thành viên đoàn giám sát đề nghị làm rõ những khó khăn vướng mắc khi thực hiện giảm 10% số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước ở lĩnh vực giáo dục, y tế.

Nhiều địa phương phản ánh việc yêu cầu giảm 10% số biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước, ở tất cả các ngành, lĩnh vực là chưa phù hợp, đặc biệt là đối với những ngành, lĩnh vực thiết yếu, cần phải tăng số biên chế để bảo đảm nhiệm vụ chính trị được giao như giáo dục, y tế… đại diện Bộ Nội vụ cho rằng phản ánh này của các địa phương là đúng. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cho rằng chỉ có địa phương mới có thế tự phân bổ và quyết định việc giảm biên chế ở khu vực nào là phù hợp, khu vực nào cần thiết.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết trên thực tế cũng có những nơi biên chế thừa nhưng cũng không tuyển được, bởi trong luật giáo dục có quy định rõ ràng về các môn học khác nhau.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thùy Linh -

Hồng Dũng