Đánh giá hiệu quả của việc sáp nhập trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên

Sáng 10/6, tại nhà Quốc hội, Đoàn Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” đã có buổi làm việc với Bộ Y tế; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Khoa học và công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trưởng đoàn đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị các bộ, cơ quan đánh giá việc ban hành tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) theo ngành, lĩnh vực; hoàn thành việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của ĐVSNCL theo ngành, lĩnh vực.

Theo Báo cáo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang tiến hành xây dựng các văn bản hướng dẫn; còn các Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ chưa thể hiện nội dung này trong báo cáo. Đoàn giám sát đề nghị các Bộ cung cấp thêm thông tin về những khó khăn trong quá trình xây dựng các văn bản? Làm rõ việc chậm ban hành này ảnh hưởng như thế nào đến tổ chức, hoạt động của các ĐVSNCL thuộc lĩnh vực do Bộ quản lý?

Trước thực tế hiện nay mới chỉ có 27 tỉnh, thành phố thực hiện sáp nhập, giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền; có 538 huyện của 51 tỉnh, thành phố sáp nhập trung tâm dạy nghề với trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trung tâm dạy nghề với trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp đặt dưới sự quản lý trực tiếp của UBND cấp huyện, đại biểu đề nghị đánh giá hiệu quả của việc sáp nhập các trường trung cấp, trường nghề.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị Bộ Lao động báo cáo việc tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước đối với trường cao đẳng, trừ các trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp./. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Linh -

Hồng Dũng