Đánh giá việc phân định vùng dân tộc thiểu số đến thực hiện chính sách dân tộc tại Đắk Lắk

Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Đắk Lắk vào sáng 8/3 để khảo sát về “Đánh giá tác động của Quyết định số 861 của Thủ tướng và Quyết định số 612 của Uỷ ban Dân tộc về phân định vùng dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển đến việc thực hiện chính sách dân tộc”.

Giai đoạn 2021-2025, theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 612 của Ủy ban Dân tộc, tỉnh Đắk Lắk có 54 xã khu vực III; 5 xã khu vực II; 71 xã khu vực I; 519 thôn, buôn đặc biệt khó khăn. Khi thực hiện những chính sách này, tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã có khó khăn và ảnh hưởng, như: hơn 240.000 người không còn được hưởng chính sách bảo hiểm y tế; chế độ, chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số, chính sách đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số bị cắt giảm.

Đoàn giám sát đề nghị tỉnh làm rõ các vấn đề như: đánh giá cụ thể về các đối tượng tác động của chính sách; có số liệu cụ thể, so sánh giữa các giai đoạn. 

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân đề nghị, Đắk Lắk cần quan tâm chỉ đao việc thực hiện chính sách dân tộc để đồng bào thụ hưởng nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng. Các cơ quan có liên quan cần tham mưu trong khi thực hiện để phát hiện, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân các cấp cần làm tốt vai trò, chức năng giám sát kịp thời đối với các chính sách dân tộc. Tỉnh cần có văn bản báo cáo cụ thể đối với các ngành chịu tác động bởi các chính sách trên để Hội đồng dân tộc tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Thực hiện : Kim Liên