Đáp ứng yêu cầu cấp bách về phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh, động viên công nghiệp

Sáng 18/10, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự và chỉ đạo Phiên họp toàn thể lần thứ 9 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Trong buổi sáng, Ủy ban đã tiến hành thẩm tra chính thức dự án Luật Công nghiệp Quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. Phóng viên Khắc Phục đang có mặt tại Nhà Quốc hội sẽ thông tin chi tiết.

Theo Báo cáo thẩm tra, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp QPAN và ĐVCN; khắc phục được những hạn chế, bất cập; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, bảo đảm an ninh quốc gia, phòng thủ và bảo vệ Tổ quốc thời bình và thời chiến. Ủy ban QPAN nhấn mạnh, việc xây dựng Luật đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt cũng như lâu dài nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, khả thi góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Dự thảo Luật được xây dựng trên cơ sở chính trị vững chắc từ nhiều quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị với các mục tiêu, yêu cầu chủ yếu, đó là: Xây dựng, phát triển CNQP, CNAN tự lực, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, vừa góp phần quan trọng phát triển KTXH, trở thành mũi nhọm của công nghiệp quốc gia.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục -

Anh Đức