Đề nghị đưa hành vi làm lộ lọt thông tin vào các hành vi bị cấm

Quan ngại về vấn đề bị lộ, lọt thông tin cá nhân, thông tin bí mật của nhà nước trong quá trình giao dịch điện tử, đặc biệt tới đây khi thủ tục hành chính được tiến hành toàn bộ trên môi trường điện tử và trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo đưa hành vi làm lộ lọt thông tin vào các hành vi bị cấm trong Luật Giao dịch điện tử sửa đổi.

Nhất trí rằng việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Giao dịch điện tử sửa đổi là cần thiết khi hiện nay công nghệ số đã tương đối phổ biến, nền tảng số đã trở thành môi trường không thể thiếu của giao dịch điện tử. Tuy nhiên việc mở rộng thực hiện giao dịch điện tử đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội sẽ khiến nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân, bí mật nhà nước gia tăng. Để hạn chế nguy cơ này, đại biểu đề nghị đưa hành vi làm lộ, lọt thông tin vào các hành vi bị cấm trong dự thảo Luật và có chế tài xử lý phù hợp.

Ở phạm vi rộng hơn quan ngại về nguy cơ lộ lọt, ý kiến đại biểu cũng cho rằng các nội dung trong dự thảo nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong giao dịch điện tử còn chưa đầy đủ khi chỉ dẫn chiếu, yêu cầu tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng và an ninh mạng. Theo đại biểu, không chỉ dẫn chiếu mà còn cần cụ thể hóa các quy định về an toàn an ninh mạng trong giao dịch điện tử trong Luật sửa đổi.

Ý kiến đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng về điều kiện thực tiễn của Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế. Để từ đó cân nhắc việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật và lộ trình thực hiện để bảo đảm tính khả thi cũng như đảm bảo tính an toàn, an ninh thông tin cá nhân cũng như bí mật của nhà nước.