Đề nghị lùi thời hạn trình Luật Đất đai (sửa đổi) do quy mô lớn, nhiều nội dung phức tạp, cần nghiên cứu kỹ

Sáng 24/5, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Theo đó, việc lập Chương trình năm 2023, điều chỉnh Chương trình năm 2022 cần bảo đảm thực hiện nghiêm quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời ưu tiên đưa vào Chương trình các dự án nhằm kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương, Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, bất cập; đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; bảo đảm phù hợp, thống nhất với các luật, nghị quyết của Quốc hội mới được ban hành.

Về điều chỉnh chương trình năm 2022, đề nghị bổ sung các dự thảo Nghị quyết bao gồm:

Nghị quyết về kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa để Chính phủ kịp chuẩn bị hồ sơ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 3 theo quy trình tại một kỳ họp.

Đối với các dự án còn lại, đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh:

(1) Đổi tên dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn thành dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật.

(2) Bổ sung dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) vào Chương trình, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 4 theo quy trình tại một kỳ họp.

(3) Bổ sung 5 dự án luật, bao gồm: Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Giá (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Phòng thủ dân sự vào chương trình, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4.

(4) Về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), UBTVQH nhận thấy, đây là dự án luật lớn, có nhiều nội dung phức tạp, cần nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng. Mặt khác, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (tháng 5/2022) mới tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19 để ban hành Nghị quyết mới nên cần có thêm thời gian để nghiên cứu, thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, hoàn thiện dự án luật. Do đó, đề nghị Quốc hội cho phép lùi thời hạn trình dự án luật này từ kỳ họp thứ 3 sang kỳ họp thứ 4 và vẫn giữ quy trình xem xét, thông qua tại 3 kỳ họp Quốc hội.

Về dự kiến Chương trình năm 2023, sẽ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 đối với 07 dự án luật và 1 dự thảo Nghị quyết, trong đó 06 luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4,

Tại Kỳ họp thứ 6, trình Quốc hội cho ý kiến 2 dự án luật bao gồm: Luật Lưu trữ (sửa đổi) và Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Ngoài các dự án nêu trên, qua xem xét hồ sơ, UBTVQH nhận thấy 3 dự án Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã được Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020), nhưng chưa được Quốc hội đồng ý xem xét, thông qua, nên Chính phủ cần chuẩn bị văn bản báo cáo Quốc hội, UBTVQH về kết quả nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, hoàn chỉnh các dự án luật này, đồng thời báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi trình UBTVQH, Quốc hội xem xét quyết định đưa vào Chương trình.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, UBTVQH đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị để trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp.

Về 2 dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) và Luật Phát triển công nghiệp, ý kiến thẩm tra của các cơ quan tuy đều nhất trí với sự cần thiết ban hành, nhưng còn nêu nhiều vấn đề, nhất là về các chính sách lớn của 2 dự án luật cần được tiếp tục nghiên cứu, làm rõ. Do đó, đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng 2 dự án luật này, sớm trình UBTVQH xem xét, quyết định việc bổ sung vào chương trình.

Thực hiện : Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam