Đề nghị mở rộng đối tượng được xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam"

Chiều 24/1, dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Đảng đoàn Quốc hội đã cho ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết, quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Dự thảo Nghị quyết quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam”; và Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội”.

Với dự thảo Nghị quyết quy định về Kỷ niệm chương, đa số các ý kiến thành viên Đảng đoàn thống nhất tên gọi Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam”. Đề nghị mở rộng và cụ thể hoá đối tượng được xét tặng kỷ niệm chương bao gồm: các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo, quản lý Hội đồng Dân tộc, các uỷ ban của QH, các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; các đại biểu Quốc hội; cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội; công dân Việt Nam, công dân nước ngoài có đóng góp vì sự phát triển của Quốc hội; trường hợp đặc biệt khác do UBTVQH quyết định. Về tiêu chuẩn, điều kiện, đối với đối tượng là ĐBQH cần đủ thời gian hoạt động ít nhất 1 nhiệm kỳ.

Với Dự thảo Nghị quyết về thi đua, khen thưởng của khối Quốc hội, các thành viên Đảng đoàn Quốc hội đã cho ý kiến về nguyên tắc thi đua, đối tượng thi đua, khen thưởng, danh hiệu thi đua, khen thưởng… Qua thảo luận, các ý kiến thống nhất, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội sẽ là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng.

Cũng tại phiên họp, Đảng đoàn Quốc hội đã cho ý kiến về Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội”. Đây là một trong những đề án thành phần theo Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị sớm hoàn thiện Dự thảo Đề án, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp về tăng cường năng lực cơ quan giúp việc, phối hợp công tác bên trong, bên ngoài; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn Quốc hội tại các kỳ họp Quốc hội. 

Dương Dung -

Anh Đức