Đề xuất chính sách phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo cho Đà Nẵng

Phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo là một trong 5 chính sách đề xuất mới trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển Thành phố Đà Nẵng được Chính phủ trình sáng 31/5. Đây là chính sách đặc thù rất được quan tâm trong bối cảnh lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo là bộ đôi chìa khóa công nghệ cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong tương lai.

Dự thảo Nghị quyết quy định 4 nhóm chính sách về đầu tư, nâng cấp, mở rộng, phát triển và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thông tin; mua sắm các trang thiết bị đặc thù phục vụ phát triển lĩnh vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; cơ chế hỗ trợ sản xuất và thẩm quyền quyết định chính sách hỗ trợ từ ngân sách Thành phố của HĐND. Đáng chú ý là chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Cơ quan thẩm tra cơ bản nhất trí với chủ trương áp dụng thực hiện cơ chế chính sách phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo phù hợp với Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị.

Riêng đối với quy định “Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định hỗ trợ từ ngân sách Thành phố không quá 5% tổng chi phí mua thiết bị hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất, chi phí di chuyển tài sản, dây chuyền, thiết bị, công nghệ… trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn trí tuệ nhân tạo”, Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị làm rõ kết quả của chính sách, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để bảo đảm tính hợp lý, khả thi./. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Nga -

Diệu Huyền