Đề xuất đấu giá số thuê bao di động, giá khởi điểm từ 1 triệu đồng

Tiếp tục chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật Tháng 4/2023, chiều 12/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi). Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện niêm yết và tổ chức đấu giá các số thuê bao trong khối số dự kiến phân bổ cho doanh nghiệp. Giá khởi điểm của mỗi số thuê bao là 1 triệu đồng.

Cụ thể, về đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet: Loại tài nguyên viễn thông cấp qua đấu giá sẽ do thị trường quyết định, sau khi mang ra đấu giá mà không có ai trả giá sẽ quay về phân bổ trực tiếp, tuần tự; giá khởi điểm cho từng loại tài nguyên được xác định cụ thể. Nội dung này xây dựng trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế và quy định đấu giá biển số xe của Bộ Công an.

Như với việc đấu giá số thuê bao dịch vụ di động mặt đất, theo khoản 4 Điều 52 của dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi) sẽ được thực hiện theo căn cứ mã mạng di động mặt đất đã được cấp, doanh nghiệp có quyền đề nghị phân bổ số thuê bao dịch vụ viễn thông di động mặt đất theo khối số tuần tự từ thấp đến cao, tối thiểu 100.000 số và tối đa 1.000.000 số.

Đối với các số thuê bao được công nhận kết quả trúng đấu giá, Bộ Thông tin và Truyền thông phân bổ trực tiếp số thuê bao đó cho người trúng đấu giá.

Các doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp dịch vụ viễn thông để người trúng đấu giá sử dụng số thuê bao đã được phân bổ. Đối với các số thuê bao đấu giá không thành, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp trực tiếp cho doanh nghiệp./.