Đề xuất những trường hợp được lập lại số định danh cá nhân

Theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, Bộ Công an đề xuất những trường hợp dưới đây sẽ được hủy, xác lập lại số định danh cá nhân, gồm:

Công dân được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh theo quy định của pháp luật; Có sai sót về thông tin nơi đăng ký khai sinh, năm sinh, giới tính của công dân khi thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Số định danh cá nhân mới sẽ được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo bằng văn bản cho công dân. Số định danh cá nhân đã bị hủy sẽ được lưu vào dữ liệu thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không được sử dụng để cấp cho công dân khác.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam