Đề xuất nộp giấy tờ làm sổ đỏ trực tuyến

Trong dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên môi trường điện tử. Như vậy, người dân sẽ không phải đến các cơ quan Nhà nước như hiện nay.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong ba ngày, cơ quan nhà nước phải thông báo bằng văn bản qua Cổng dịch vụ công hoặc tin nhắn cho người dân. Trường hợp cần kiểm tra, xác minh hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả thì cơ quan nhà nước phải thông báo cho tổ chức, cá nhân, nêu rõ lý do. 

Cũng theo dự thảo, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính bằng cách nộp tiền trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công.