Di sản Việt Nam: Bảo tồn dân ca ví giặm

Thế giới đã và đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, ảnh hưởng tới sự phát triển của nhiều quốc gia và khu vực. Trong bối cảnh đó văn hóa càng được Liên hợp quốc và UNESCO khẳng định vừa là tác nhân, vừa là động lực của phát triển bền vững, đồng thời kêu gọi lồng ghép văn hóa vào chương trình nghị sự quốc tế.

Với 57 danh hiệu UNESCO tại Việt Nam, việc ghi danh này đã góp phần làm thay đổi cơ cấu kinh tế của địa phương, nâng cao đời sống người dân, tăng cường hợp tác quốc tế và đóng góp cho sự phát triển bền vững. 

Và điều này sẽ thể hiện rõ nét trong chương trình Di sản Việt Nam của chúng tôi tuần này.  

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Bích Liên