Di sản Việt Nam |Số 14|: Bảo tàng sinh thái - Xu thế mới trong bảo tồn di sản văn hóa

Chương trình Di sản Việt Nam số 14 sẽ bàn luận cùng khán giả về vấn đề xây dựng bảo tàng sinh thái - xu hướng mới trong bảo tồn di sản vốn rất phù hợp với đặc điểm văn hóa dân tộc đa dạng và phong phú của nước ta.

Trong một xã hội phát triển theo hướng bền vững, các di sản văn hoá cần phải được bảo tồn trong môi trường thiên nhiên và đời sống của cộng đồng. Đó cũng là xu hướng mà nhiều nước trên thế giới đã triển khai thực hiện trong nhiều năm thông qua việc xây dựng các mô hình bảo tàng sinh thái. Đây là một xu hướng được xem là phù hợp với việc bảo tồn văn hoá dân tộc đặc sắc và đậm đà bản sắc ở nước ta. Tuy nhiên ở Việt Nam, mô hình này mới chỉ manh nha xuất hiện ở một số nơi và chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể về loại hình bảo tồn sinh thái này. 

Trong kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 có một nội dung trong dự án 6 là "Hỗ trợ xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái nhằm bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể trong cộng đồng dân tộc thiểu số, hướng tới phát triển cộng đồng và phát triển du lịch". Việc hiểu đúng khái niệm bảo tàng sinh thái và cần phải có cách đi như thế nào để xây dựng bảo tàng sinh thái đúng hướng và có hiệu quả thì vẫn là vấn đề mà các địa phương còn lúng túng.

Cùng trao đổi, bàn luận chủ đề này với vị khách mời của chương trình: Ts NGUYỄN THỊ THU TRANG, Nhà Nghiên cứu Di sản văn hóa phi vật thể và Bảo tàng sinh thái, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch - người đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu về bảo tàng sinh thái trong nhiều năm và hiện đang tư vấn chuyên môn cho một số địa phương ứng dụng mô hình bảo tàng sinh thái trong dự án số 6 của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi mà chúng ta đề cập ở trên.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình!

Thực hiện : Phan Xanh