Di sản Việt Nam |Số 43|: Tạo sức sống cho di sản - Câu hỏi khó cần lời giải

Di sản văn hóa là tài sản vô giá, góp phần làm nên bản sắc từng địa phương, từng quốc gia; là chất liệu gắn kết cộng đồng, dân tộc; là cơ sở để sáng tạo những giá trị tinh thần mới và giao lưu, hội nhập giữa cộng đồng dân tộc và các quốc gia. Song dù là di sản văn hóa vật thể hay phi vật thể nếu không được giữ gìn sẽ bị mai một. Việt Nam cũng đã và đang phải đối mặt với thực trạng này.

Trước tình hình này, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc nhanh chóng để bảo tồn các giá trị di sản. Đã có những tín hiệu vui nhưng vẫn còn đó rất nhiều thách thức phía trước, nhất là trong thời kì hội nhập văn hoá mạnh mẽ như hiện nay. Chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng, di sản muốn tồn tại theo thời cuộc thì phải được trao cho sức sống, thế nhưng trao sức sống cho di sản như thế nào thì vẫn là câu hỏi khó đối với nhiều cộng đồng địa phương. Và để bàn luận về vấn đề này trong chuyên mục “Câu chuyện Di sản” tuần này, chúng tôi đã mời tới trường quay GS.TS. Nhà giáo ưu tú Bùi Quang Thanh – Nghiên cứu viên cao cấp Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Anh Thư