Điểm báo: Kinh phí phát triển thiết chế văn hoá, thể thao còn rất hạn chế, nhỏ giọt, ăn đong

Tạo bệ phóng phát triển thiết chế văn hóa, thể thao; Bàn cách phát triển thiết chế văn hóa, thể thao; Kinh phí phát triển thiết chế văn hóa, thể thao còn rất hạn chế, nhỏ giọt, ăn đong; Thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi là xương sống của tổ chức đoàn, đội;...Là những tin tức nổi bật có trong điểm báo ngày 13/5.

TẠO BỆ PHÓNG PHÁT TRIỂN THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO (ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN)

Hội thảo Văn hóa 2024 với chủ đề "Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao" là sự kiện quan trọng. Bàn luận xung quanh nội dung của Hội thảo, nhiều các trang báo đã có bài viết ấn tượng, như trên báo Đại biểu nhân dân có bài viết: Tạo bệ phóng phát triển thiết chế văn hóa, thể thao.

Bài viết trích dẫn ý kiến của Bộ trưởng Bộ Văn hóa,  Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh,  Các công cụ chính sách, pháp luật sẽ khơi thông, huy động nguồn lực phát triển thiết chế văn hóa, thể thao, cũng là yêu cầu tiên quyết tạo động lực phát triển văn hóa, thể thao. Hệ thống pháp luật về văn hóa, thể thao hiện có 274 văn bản quy phạm pháp luật (trong đó lĩnh vực văn hóa 180 văn bản, lĩnh vực thể thao 94 văn bản). 10 năm qua, có 55 văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp, gián tiếp liên quan đến thiết chế văn hóa, thể thao. Tuy nhiên, nội hàm của các văn bản này cơ bản không có yếu tố đặc thù của thiết chế văn hóa, thể thao. Để gỡ vướng, tháo điểm nghẽn, cần bắt đầu từ thể chế, chính sách, không chỉ bằng pháp luật chuyên ngành mà cả từ các văn bản pháp luật liên quan.    

BÀN CÁCH PHÁT TRIỂN THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO (ĐẠI ĐOÀN KẾT)

Phân tích, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, trên báo Đại đoàn kết có bài viết: Bàn cách phát triển thiết chế văn hóa, thể thao.

Theo bài viết, Các ý kiến đề xuất rằng phải ban hành các văn bản quy phạm pháp luật mới để có một hành lang pháp lý tối ưu nhất, đảm bảo được tính đồng bộ, khả thi, hiệu quả trong phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao hiện nay. Ban hành quy định về các cơ chế, chính sách nhằm thu hút, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội hóa đối với thiết chế văn hóa, thể thao các cấp. Đồng thời, có cơ chế, chính sách rõ ràng hơn, hấp dẫn hơn để khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư cho các thiết chế văn hóa, thể thao...    

KINH PHÍ PHÁT TRIỂN THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO CÒN RẤT HẠN CHẾ, NHỎ GIỌT, ĂN ĐONG (TUỔI TRẺ)

Không ít đại biểu đều có chung nhận định thiết chế văn hóa, thể thao của Việt Nam hiện nay vẫn tồn tại nhiều bất cập, nghịch lý. Bài viết trên báo Tuổi trẻ.

Theo bài viết, Kinh phí hoạt động cho các thiết chế văn hóa, thể thao nhìn chung rất hạn hẹp dẫn tới nhiều cơ sở chỉ đủ để hoạt động cầm chừng. Tiền lương và đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ làm việc tại các thiết chế văn hóa, thể thao chưa thỏa đáng. Có một thực tế, chủ trương của Đảng đã rõ nhưng khi đi vào tổ chức thực hiện thì nhiều địa phương, đơn vị vẫn không biết phải bắt đầu làm từ đâu và phải làm như thế nào. Cũng theo bài viết, do chưa có cơ chế rõ ràng cho việc hợp tác công - tư trong xây dựng, khai thác các thiết chế văn hóa, thể thao nên chưa thu hút được các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống thiết chế này.

THIẾT CHẾ VĂN HÓA CHO THANH THIẾU NHI LÀ XƯƠNG SỐNG CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN, ĐỘI (TIỀN PHONG)

Phân tích một số nội dung về phát triển thiết chế văn hóa phục vụ thanh thiếu nhi. Trên báo Tiền phong có bài viết: Thiết chế văn hóa cho thanh thiếu nhi là xương sống của tổ chức đoàn, đội.

Bài viết trích dẫn ý kiến Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho rằng,  Thiết chế văn hóa, thể thao cho thanh thiếu nhi đóng vai trò quan trọng của công tác đoàn kết, tập hợp, đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục thanh thiếu nhi. Tuy nhiên việc sử dụng và quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao cho thanh thiếu nhi còn bộc lộ một số hạn chế. Nhiều thiết chế hiện nay đã xuống cấp, trang thiết bị cũ kỹ, không đảm bảo an toàn. Ngoài ra việc chuyển đổi sát nhập, chuyển đổi, sắp xếp Cung thiếu nhi, Nhà thiếu nhi cũng dẫn đến hoạt động của một số các thiết chế văn hóa, thể thao chưa hoạt động hiệu quả.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam