Điểm lại các chỉ tiêu tại nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2023

Quốc hội đã thông qua 3 Nghị quyết quan trọng là nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế năm 2023 được Quốc hội giao mục tiêu cho Chính phủ là 6,5%, lạm phát 4,5%, GDP bình quân đầu người khoảng 4.400 USD. Quốc hội cũng đã quyết tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7/2023.

Đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, 4 nhiệm vụ lớn đang trông chờ vào những giải pháp trọng tâm của Chính phủ, đó là

• Kiểm soát tốt Covid-19, đảm bảo thuốc, vật tư y tế, nâng cao năng lực ngành y.

• Có các giải pháp điều hành vĩ mô, chính sách tiền tệ, tài khoá tốt.

• Chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi sang kinh tế số, kinh tế tuần hoàn.

• Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả

Ông VŨ HỒNG THANH, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội: "Chúng ta vừa biểu quyết thông qua 15 chỉ tiêu chủ yếu cho 2023 và 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp với tỷ lệ tán thành rất cao, thể hiện quyết tâm của Quốc hội và Chính phủ trong bối cảnh khó khăn như thế, chúng ta phải quyết liệt hơn để đảm bảo kiểm soát được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nhưng mà cũng phải thúc đẩy tăng trưởng, thì mức tăng trưởng GDP cho năm sau 6,5%, trong bối cảnh thế giới lạm phát như thế cần sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo."