Diễn đàn chính sách quốc gia về thanh niên 2022 - cơ hội để thanh niên tham gia chính sách cho chính mình

Diễn đàn chính sách quốc gia về thanh niên Việt Nam 2022 với chủ đề “Đào tạo nghề cho thanh niên” sẽ được tổ chức vào ngày 30/3/2022, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Diễn đàn nhằm cung cấp cơ sở thực tiễn cho Ủy ban và các cơ quan của Quốc hội kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ những chính sách đào tạo nghề cho thanh niên phù hợp với tình hình mới.

Ban tổ chức cho biết đã nhận được trên 80 tham luận và sẽ có 150 thanh niên tham dự diễn đàn. Nội dung trao đổi tại Diễn đàn sẽ tập trung vào các vấn đề như: Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên; các chính sách và khuyến nghị về đào tạo nghề cho thanh niên trong tình hình dịch bệnh Covid-19 và cuộc Cách mạng 4.0 cùng các vấn đề khác có liên quan đến chủ đề Diễn đàn.

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, Diễn đàn chính sách quốc gia về thanh niên Việt Nam 2022 kỳ vọng sẽ góp phần đưa chính sách vào đời sống thanh niên thiết thực nhất. Thanh niên sẽ chủ động nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức để thích ứng với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và yêu cầu phát triển của đất nước. 

Diễn đàn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh dịch bệnh và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ. Thông qua diễn đàn, góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên và toàn xã hội về chính sách đào tạo nghề. Mặt khác, đây chính cũng là cơ hội để thanh niên chia sẻ nguyện vọng, kiến nghị với Quốc hội, các cơ quan nhà nước về công tác đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Phan Hằng