Diễn đàn kinh tế: Áp thuế VAT với phân bón: Từ ưu đãi thành ngược đãi?

Không áp thuế đầu ra, đồng nghĩa cũng không được khấu trừ thuế đầu vào, quyết định này theo ngành sản xuất phân bón ròng rã 8 năm qua. Chỉ tính 9 đơn vị sản xuất phân bón của Tập đoàn hóa chất, 7.000 tỷ thuế không được khấu trừ. Giá thành tăng cao, phân bón trong nước kém lợi thế ở chính sân nhà. Từ ưu đãi thành ngược đãi, chính sách thuế nào mới thực sự là ưu đãi cho ngành phân bón trong nước?

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam