Diễn đàn kinh tế: Luật Đất đai sửa đổi đưa đất đai trở thành nguồn lực quan trọng

Luật Đất đai là luật trung tâm của công tác quản lý đất đai của pháp luật về đất đai, giải quyết mối quan hệ của các luật khác. Sửa đổi Luật Đất đai được đánh giá là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Cùng bàn luận về vấn đề này với các khách mời:

- Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị JP Invest;

- Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

- Ông Phạm Văn Thịnh, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!