Diễn đàn kinh tế: Sửa đổi Luật Đất đai - đưa đất đai trở thành nguồn lực quan trọng (Phần 2)

Luật Đất đai là đạo luật quan trọng, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Sau gần 10 năm thi hành Luật Đất đai 2013 thì việc sửa đổi luật đã được đặt lên bàn nghị sự cho thấy tầm quan trọng. Sửa đổi để đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, kỳ vọng giải quyết những điểm nghẽn về đất đai.

Luật Đất đai là luật trung tâm của công tác quản lý đất đai của pháp luật về đất đai, giải quyết mối quan hệ của các luật khác. Sửa đổi Luật Đất đai được đánh giá là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. 

Cùng bàn luận về vấn đề này cùng các khách mời: 

- Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị GP Invest;

- Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;

- Ông Phạm Văn Thịnh, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!