Điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư trung hạn

Chiều 21/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung "Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương" năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia.

Các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu các ý kiến tại cuộc làm việc để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, phương án phân bổ trình Quốc hội. Lưu ý, không phân bổ tiếp số vốn trên 780 tỷ đồng còn lại của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do chưa hoàn thành thủ tục đầu tư cho các dự án dự kiến phân bổ. Đưa vào dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 số vốn gần 16 nghìn tỷ đồng dự kiến bố trí cho các dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư cùng số vốn trên 37 nghìn tỷ đồng Chính phủ đề nghị thu hồi về dự phòng.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục quyết liệt tổ chức thực hiện đúng thời hạn và giải ngân vốn chương trình theo Nghị quyết số 43 và Luật Đầu tư công. Không giao cho các bộ, ngành, địa phương được quyết định điều hòa vốn của Chương trình với Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Về vốn ứng trước ngân sách trung ương phát sinh ngoài số đã báo cáo Quốc hội và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát kỹ, chịu trách nhiệm về số liệu cụ thể và xác định rõ khoản vốn nào chưa có kế hoạch thu hồi do nguyên nhân khách quan để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Đối với số vốn còn lại của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị rà soát, hoàn thiện nghiêm túc theo thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thuyết minh cụ thể chi tiết có căn cứ, lý lẽ thuyết phục cho việc đề nghị bố trí vốn để trình Quốc hội. Đề nghị Chính phủ rà soát kỹ và chịu trách nhiệm trước Quốc hội về thực trạng, tình hình, số liệu và các nội dung đề xuất. Thường vụ Quốc hội đồng thời đề nghị Chính phủ lưu ý rà soát kỹ cơ sở pháp lý, sự cần thiết và phương án bố trí vốn, hiệu quả và tính khả thi đầu tư các dự án để bảo đảm đúng quy định của pháp luật, hiệu quả và tiết kiệm. 

Hải Yến – Minh Công