Điều tra doanh nghiệp năm 2023

Từ ngày 1/4, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành điều tra doanh nghiệp trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo hình thức trực tuyến.

Đơn vị điều tra gồm: 64 tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp có hoạt động hạch toán toàn ngành (bao gồm 03 tập đoàn, tổng công ty thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng). Theo Tổng cục Thống kê, điều tra doanh nghiệp năm 2023 thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu.