Đoàn giám sát về 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia tổ chức Phiên họp thứ 6

Chiều 20/9, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” tổ chức Phiên họp thứ 6.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, Chính phủ có Tờ trình “Về kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc trong triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2023 và đề xuất giải pháp, cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình trong thời gian tới”.

Với tinh thần đồng hành, kiến tạo cùng Chính phủ, tại phiên họp, các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận, tìm giải pháp để giải quyết, tháo gỡ những kiến nghị, từ thực tiễn đặt ra, trong đó tập trung làm rõ cơ sở thực tiễn, pháp lý cho việc thực hiện các giải pháp, kiến nghị của Chính phủ, đặc biệt quan tâm đến cơ chế đặc thù để giải quyết những vấn đề cấp bách theo hướng rút gọn. Đồng thời, phân tích, làm rõ tồn tại, hạn chế, bất cập, yếu kém và nguyên nhân hạn chế, yếu kém của các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó, lưu ý việc chậm giải ngân vốn ngân sách Trung ương, từ đó xác định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan có liên quan, làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành.

 

Thùy Linh -

Minh Công