• 1223 lượt xem
  • 22:01 15/11/2022
  • Xã hội

Đối thoại chính sách: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Để phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm quốc phòng - an ninh, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 được kỳ vọng giúp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi một cách bền vững.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã hết sức quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho vùng đồng bào DTTS thông qua các cơ chế, chính sách đặc thù và tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, sinh kế tạo việc làm, hỗ trợ sản xuất,… như hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và Chương trình 135. Nhờ đó, đời sống của đồng bào đã dần được nâng cao; các chính sách an sinh xã hội được tăng cường; cơ sở hạ tầng thiết yếu được cải thiện.

Mặc dù vậy, nhìn chung đời sống của đồng bào DTTS vẫn còn gặp nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội phát triển chậm, thiếu thốn các điều kiện về kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và nguy cơ tái nghèo cao và phải đối mặt với các khó khăn, thách thức đặc trưng riêng của từng khu vực. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 được kỳ vọng giúp phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi một cách bền vững.

Vậy quá trình triển khai đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giúp phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi thời gian qua đã được thực hiện như thế nào? 

Cùng trao đổi vấn đề này, chúng tôi mời đến trường quay 2 vị khách mới:

Ông Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Ông Thạch Phước Bình, Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh

Mời quý vị theo dõi video!

Thu Quỳnh