Đối thoại chính sách: Nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý thiết chế văn hóa cơ sở

Qua hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, đất nước ta đã có một bước tiến dài trong việc nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu của người dân trên các lĩnh vực việc làm, giáo dục, y tế, nhà ở, thông tin và nước sạch. Trong khi đó, khả năng tiếp cận, thụ hưởng văn hóa của người dân vẫn còn khiêm tốn, chưa thực sự tương xứng với thành quả của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

Thực tế cho thấy, việc tiếp cận, thụ hưởng văn hóa của mọi tầng lớp nhân dân, tối thiểu là thông qua hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở là một nhu cầu tất yếu, thiết yếu trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, cũng tương tự như nhu cầu tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản khác. Trong đó, Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm để mọi người dân được tiếp cận, thụ hưởng văn hóa như là một thành quả của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, nhằm cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước”.

Tuy nhiên, việc sử dụng và quản lý các thiết chế văn hoá cơ sở ở nước ta hiện nay đang bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Vậy, giải pháp nào để nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý các thiết chế văn hóa cơ sở, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận, thụ hưởng văn hoá một cách thuận lợi, hiệu quả nhất? Đây cũng là vấn đề mà chúng tôi sẽ bàn luận trong chương trình Đối thoại chính sách hôm nay.

Tham dự chương trình, xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của hai vị khách mời:
- GS. TS Từ Thị Loan - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam;

- PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội;

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Thanh Hòa -

Văn Thắng