Đối thoại số |Số 25|: Phát triển công nghiệp văn hóa gắn với chuyển đổi số

Việt Nam là quốc gia có nền văn hiến lâu đời, bản sắc văn hóa độc đáo, phong phú. Đây vừa là thách thức với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật; vừa là điều kiện thuận lợi để đưa lĩnh vực này phát triển thành ngành công nghiệp với tiềm năng to lớn gắn với công cuộc chuyển đổi số. Đây sẽ là nội dung chính được bàn luận trong chương trình.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!