Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) thể chế hóa những vấn đề đã chín, đã đủ rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng

Ngày 1/11, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã trình bày Tờ trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Dự thảo luật đã quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Cơ quan thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi) của Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá tính khả thi của quy định xây dựng bảng giá đất định kỳ hằng năm, làm rõ nội hàm của việc xây dựng bảng giá đất theo vị trí.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Quang Trịnh