Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở: Đã mở rộng với các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội

Tiếp tục phiên họp thứ 9, sáng 23/03, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

>> Bàn về Luật thực hiện dân chủ: Đề nghị mở rộng phạm vi "dân chủ ở tổ dân phố, thôn, ấp"

Việc xây dựng dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động và trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Khắc phục những bất cập, hạn chế phát sinh trong thực tiễn thi hành quy định của pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dân chủ ở cơ sở tại Chỉ thị số 30, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Dự thảo “Luật  thực hiện dân chủ ở cơ sở” được xây dựng gồm 6 chương, 49 điều, phạm vi điều chỉnh quy định chung về thực hiện dân chủ ở cơ sở; nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, trong nội bộ cơ quan nhà nước, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập (trừ một số cơ quan, tổ chức đặc thù); trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở và chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân.

Tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng, việc ban hành Luật này sẽ kịp thời thể chế hóa chủ trương phát huy rộng rãi dân chủ Xã hội Chủ nghĩa với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận thấy dự thảo Luật đang quy định rất nhiều nhóm chủ thể khác nhau trong thực hiện dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn chưa phù hợp, cần tiếp tục rà soát để thể hiện một cách chính xác hơn. Đối với quy định Thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp; Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng, đây là vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau, do đó dự thảo Luật cần rà soát và quy định các nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể rõ ràng, cũng như đưa ra những nội dung mới, đặc thù để tránh chồng chéo, trùng lặp trong hệ thống pháp luật. 

Thường trực Ủy ban Pháp luật cũng cho rằng, quy định việc yêu cầu thu thập được ý kiến của 10% cử tri tại thôn, tổ dân phố đồng thuận là khó khả thi, đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định về các nội dung này cho phù hợp. 

Thường trực Ủy ban Pháp luật cũng khẳng định, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật đã mở rộng đối với cả các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Tuy nhiên, nội dung này lại chưa được tổng kết, đánh giá một cách đầy đủ. Bên cạnh đó, dự thảo Luật mới chỉ tập trung quy định các nội dung về công khai thông tin, tham gia ý kiến, giám sát, kiểm tra việc thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị mà chưa có quy định cụ thể về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được bàn bạc, quyết định trong cơ quan, đơn vị. Do đó, đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong cơ quan, đơn vị.  

Bên cạnh đó, các nội dung liên quan đến Thanh tra nhân dân, trách nhiệm bảo đảm thực hiện và quản lý nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở cũng được Thường trực Uỷ ban Pháp luật đề cập, đề nghị ban Soạn thảo quy định kỹ hơn để đảm bảo tính pháp lý khi thực hiện quy chế dân chủ./.

Thực hiện : Bích Hạnh Dương Dung Cao Hoàng Anh Đức