Dự thảo Nghị quyết về hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật

Chiều 11/7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Tổng thư ký Quốc hội trình bày tờ trình Về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Dự thảo Nghị quyết quy định về phạm vi điều chỉnh; phạm vi giám sát; nội dung hoạt động giám sát; Trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện giám sát.

Theo Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trong qúa trình xây dựng dự thảo Nghị quyết về phạm vi giám sát có 2 loại ý kiến khác nhau. Loại ý kiến thứ nhất cho rằng,  việc giám sát được thực hiện theo nguyên tắc Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban được giao chủ trì thẩm tra luật, pháp lệnh, nghị quyết nào sẽ giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đối với luật, pháp lệnh, nghị quyết đó. Việc thực hiện theo phương án này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan tiến hành giám sát và cơ quan tổng hợp kết quả giám sát.

Loại ý kiến thứ hai là việc giám sát được thực hiện theo lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban. Việc thực hiện theo phương án này sẽ đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Điều 40 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Do còn có ý kiến khác nhau, Văn phòng Quốc hội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với nội dung này.

Về kỳ báo cáo, trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số các cơ quan của Quốc hội, ý kiến tham gia của Thường trực Ủy ban Pháp luật và từ thực tiễn thực hiện hoạt động xác định kỳ giám sát hằng năm được xác định từ ngày 01/7 năm trước đến ngày 30/6 năm tiếp theo. 

Thực hiện : Thùy Linh Quang Sỹ Vũ Hiếu