Dừng thủ tục hải quan kho xăng dầu không có thiết bị đo tự động

Tổng cục Hải quan thông báo kể từ ngày 10/8 sẽ tạm dừng làm thủ tục hải quan với những kho chứa xăng dầu chưa lắp đặt thiết bị đo tự động.

Theo Tổng cục Hải quan, để đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2020/NĐ-CP. Trong đó quy định các kho xăng dầu phải lắp đặt thiết bị đo mức bồn, bể tự động kết nối trực tuyến số lượng xăng dầu xuất, nhập, tồn kho với cơ quan hải quan. 

Do đó, Tổng cục Hải quan thông báo, đến ngày 10/8 tới, các kho xăng dầu có hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất đều phải đáp ứng quy định nêu trên.